дзэхъудзэшх


дзэхъудзэшх

1. ерыскъым хэлъыпхъэ пкъыгъуэхэр щримыкъукIэ дзэлхэр, дзэхэр къэзыгъэтIасхъэ, жьэ кIуэцIыр къизыгъэху узщ
цынга
2. кариес зуба

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.